Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Нормативні документи щодо діяльності Херсонської філії Національного університету кораблебудування

Статут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути).

Вчена рада Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути).

Керівництво НУК (переглянути).

Кошторис та штатний розпис НУК (переглянути).

Документи НУК (переглянути).

Звіти ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути).

Положення Національного університету кораблебудуванн імені адмірала Макарова

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 28.05.2021

Положення про Навчально-методичну раду Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 29.01.2021

Положення про порядок оцінювання знань студентів у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 27.11.2020

Додаток 4. Каталог вибіркових курсів (другий магістерський рівень) на 2020-2021 навчальний рік Херсонської філії НУК (переглянути)

Положення про організацію та проведення практики (переглянути)
Дата створення: 09.11.2020

Положення про визнання іноземних документів про освіту (переглянути)
Дата створення: 31.08.2020 

Положення про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті (переглянути)
Дата створення: 31.08.2020 

Положення про випускну кваліфікаційну роботу (переглянути)
Дата створення: 30.06.2020

Положення про організацію освітнього процесу (переглянути)
Дата створення: 30.06.2020 

Положення про групу сприйяння академічної доброчесності (переглянути)
Дата створення: 30.06.2020 

Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами (переглянути)
Дата створення: 06.04.2020 

Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 04.03.2020

Положення про проектні групи та групи забезпечення з розроблення  і супроводження освітніх програм у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 04.03.2020 

Положення про гаранта освітньої програми у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 04.03.2020 

Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 04.03.2020 

Положення про порядок оскарження результатів семестрового контролю у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 04.03.2020 

Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 04.03.2020 

Положення про робочу програму навчальної дисципліни у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 04.03.2020 

Положення про старосту академічної групи (переглянути)
Дата створення: 05.02.2020

Положення про організацію самостійної роботи студентів (переглянути)
Дата створення: 05.02.2020  

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців (переглянути)
Дата створення: 27.01.2020 

Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів (переглянути)
Дата створення: 22.01.2020 

Положення про вибіркові дисципліни (переглянути)
Дата створення: 28.10.2019 

Положення про курсову роботу (переглянути)
Дата створення: 05.02.2020

Положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) (переглянути)
Дата створення: 31.01.2020

Положення про кураторів академічних груп (переглянути)
Дата створення: 31.01.2020

Положення про порядок організації та  проведення дуального навчання (переглянути)
Дата створення: 22.02.2019

Положення про конкурс на кращого викладача, співробітника (переглянути)
Дата створення: 22.02.2019

Положення про академічну доброчесність (переглянути)
Дата створення: 15.03.2019

Положення про переведення студентів університету, що навчаються за договором (контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму навчання (переглянути)
Дата створення: 15.10.2019

Положення про диплом з відзнакою (переглянути)
Дата створення: 15.10.2019

Положення про вибіркові дисципліни (переглянути)
Дата створення: 15.10.2019

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти (переглянути)
Дата створення: 15.10.2019

Положення про організацію права на академічну мобільність (переглянути)
Дата створення: 15.10.2019

Положення про порядок створення та організацію роботи Атестаційцної комісіі (переглянути)
Дата створення: 15.10.2019

Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 22.02.2019

Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (переглянути)
Дата створення: 25.05.2018

Положення про порядок підготовки, формування та видання наказів у студентських справах, які верифікують у базі даних ЄДЕБО (переглянути)
Дата створення: 24.02.2017

Тимчасові положення НУК

Тимчасове положення про планування та облік основних видів роботи  науково-педагогічних працівників Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 25.06.2021

Тимчасове положення про організацію навчального процесу з використанням елементів технологій дистанційного навчання(переглянути)
Дата створення: 29.07.2020

Тимчасовий порядок дистанційної роботи атестаційних комісій 2020 (переглянути)
Дата створення: 29.05.2020

Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019/2020 (переглянути)
Дата створення: 08.05.2020

Тимчасове положення про оскарження результатів навчання (переглянути)
Дата створення: 05.02.2020

Тимчасове Положення про організацію та проведення практики (переглянути)
Дата створення: 22.11.2019

Тимчасове положення про Технопарк "Науково-виробничих інновацій у  море-господарському комплексі України" (переглянути)
Дата створення: 03.12.2019

Тимчасове положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова(переглянути)
Дата створення: 25.10.2019

Тимчасове положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів)  у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 25.10.2019

Тимчасове положення про порядок оцінювання знань студентів у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 25.10.2019

Тимчасове положення про кураторів академічних груп у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 25.10.2019

Тимчасове положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)
Дата створення: 25.10.2019

Тимчасове положення про підтримку перспективних навчально-наукових співробітників НУК (переглянути)
Дата створення: 27.06.2018

Система управління якістю НУК

Цілі. Стратегія. Місія (переглянути)
СУ СУЯ Положення і Інструкції НУК (переглянути)
СУ СУЯ Надання освітянських послуг (переглянути)
СУ СУЯ Керівництво записами (переглянути)
СУ СУЯ Внутрішні нормативні документи (переглянути)
СУ СУЯ Внутрішні аудити (переглянути)
СУ СУЯ Аналіз з боку керівництва (переглянути)
СУ Керівництво документацією (переглянути)
Положення про робочу групу СУЯ (переглянути)
Памятка СУЯ (переглянути) (переглянути)
Керiвництво з якості_ВИМОГИ (переглянути)
 

Сертифікати ISO 9001:2015

Загальні документи НУК

Колективний договір НУК 2019 - 2020 (переглянути)

Положення про порядок подання та розгляд звернень громадян у НУК (переглянути)

Положення про надання матеріальної допомоги працівникам Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Інструкція з дотримання прав людини та заборони утиску та дискримінації в НУК (переглянути)

Положення «Про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в НУК» (переглянути)

Правила внутрішньго трудового розпорядку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Правила внутрішньго трудового розпорядку  для осіб, що навчаються в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Положення Херсонської філії Національного університету кораблебудування

Положення про Херсонську філію Національного університету кораблебудуванняімені адмірала Макарова (2021 р.)(переглянути).

Положення про вчену раду Херсонської філії Національного університету кораблебудування (2021 р.) (переглянути).

Положення про Херсонську філію Національного університету кораблебудуванняімені адмірала Макарова (2017 р.)(переглянути).

Положення про Вчену раду Херсонської філії Національного університету кораблебудування (2013 р.)(переглянути).

Положення про методичну раду Херсонської філії Національного університету кораблебудування (переглянути).

Положення про моніторінг якості освіти у Херсонській філії Національного університету кораблебудування (переглянути).

План роботи відбіркової комісії Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2014–2015 навчальному році (переглянути).

Положення про проведення атестації студентів, семестрового контролю та критерії оцінювання знань студентів (переглянути).

Положення щодо організації навчального процесу та розробки навчальних планів (свалено Навчально-методичною радою НУК, протокол №2 від 13.03.2015 р. (переглянути).