Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Чинний в Україні з 28 вересня 2017 року Закон «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ (Стаття 42) і Закон «Про вищу освіту» в редакції від 28 вересня 2017 року, окремо визначають зміст поняття доброчесності в академічній площині.

Згідно з пунктом 4 статті 42 Закону України «Про освіту» порушенням академічної доброчесності вважається:

  • академічний плагіат — оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
  • самоплагіат — оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
  • фабрикація — вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
  • фальсифікація — свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
  • списування — виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
  • обман — надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
  • хабарництво — надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освіт
  • ньому процесі;
  • необ'єктивне оцінювання — свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

Згідно з пунктом 3 статті 58 Закону України «Про вищу освіту» науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої освіти зобов'язані дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти. Зі свого боку, особи, які навчаються у закладах вищої освіти зобов'язані виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання (пункт 3 статті 63 Закону України «Про вищу освіту»)
( https://uk.wikipedia.org/wiki/Академічна_доброчесність)

 Академічна доброчесність на сайті НУК (http://www.nuos.edu.ua/science2/akademichna-dobrochesnist.php)

Антиплагіат на сайті НУК (http://www.nuos.edu.ua/science2/antiplagiat/)

 

"Інформуємо про можливість підвищення якості викладання питань доброчесності та етики. Задля цього пропонуємо скористатися серією перекладених українською мовою модулів з питань доброчесності та етики. Серія складається з 14 модулів та методичного посібника для викладачів. Матеріали додаються. 
Ці матеріали були розроблені в рамках Ініціативи Управління ООН з наркотиків і злочинності «Освіта заради справедливості» (Education for Justice – E4J) та перекладені українською мовою за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя». Ця Ініціатива спрямована на зміцнення верховенства права шляхом забезпечення закладів освіти методичними матеріалами з викладання дисциплін, пов’язаних з досягненням Цілі сталого розвитку ООН № 16 «Мир та справедливість»."

1. Вступ і концептуальна основа (переглянути)
2. Етика та загальнолюдскі ціності (переглянути)
3. Етика та суспільство (переглянути)
4. Етика лідерства (переглянути)
5. Етика, різноманітність і плюралізм (переглянути)
6. Виклики життя за етичними нормами (переглянути)
7. Стратегія вчинення етичних ідей (переглянути)
8. Поведінкова етика (переглянути)
9. Гендерні аспекти етики (переглянути)
10. Доброчесність та етика засобів масової інформації (переглянути)
11. Доброчесність та етика в бізнесі (переглянути)
12. Доброчесність, етика й право (переглянути)
13. Доброчесність та етика в публічній сфері (переглянути)
14. Професійна етика (переглянути)

Доброчесність та етика. Навчальний посібник (переглянути)

Документи

Лист МОН від 20.05.2020 р. №1/9-263 "До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності" (переглянути

"Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності". Затверджено Рішенням Національного агенства із забезпечення якості вищоїосвіти від 29 жовтня 2019 року. Протокол №1. (переглянути)

Положення Про академічну доброчесність (НУК) (переглянути)

Положення про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктам (переглянути)

Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури (переглянути)

Положення про групу сприяння академічної доброчесності (переглянути)

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців (НУК) (переглянути)

Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів (НУК) (переглянути)