Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Матеріалознавство

Спеціальність 132

Освітньо-професійна програма:
 "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" 

Матеріалознавство — це інженерна міждисциплінарна галузь науки, яка вивчає залежність між хімічним складом, будовою і властивостями матеріалів, впливом на їх будову і властивості теплових, хімічних, електромагнітних та інших факторів, а також прогнозуванням їх працездатності, діагностикою та застосуванням у виробництві.

Цілі навчання:

 • уміння використовувати прогресивні методи наукового дослідження інженерно-технічних та наукових систем;
 • здатність розв’язувати інженерно-технічні та наукові задачі за допомогою сучасних інформаційних технологій та програмних продуктів;
 • здатність обґрунтовувати і впроваджувати інженерно-технічні та наукові проекти;
 • здатність будувати моделі інженерно-технічних та наукових систем та на їх основі проводити науковий пошук;
 • здатність аналізувати і передбачати технічні та технологічні ризики, здійснювати заходи щодо їх зниження;
 • уміння викладати технічні дисципліни, аргументовано виступати перед аудиторією.

Об'єктами професійної діяльності випускника спеціальності 132 "Матеріалознавство" зі спеціалізації "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" є:

 • інжиніринг зварювання та споріднених процесів;
 • обладнання, системи та комплекси для технологічних процесів;
 • програмне забезпечення і комп'ютерні технології у зварюванні та споріднених процесах.

Також магістр за спеціальністю 132 "Матеріалознавство" має право продовжити навчання на восьмому (доктор філософії) рівні вищої освіти

Випускники спеціальності 132 "Матеріалознавство" зі спеціалізації "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" можуть працювати в якості:

• інженера-технолога по розробці високоефективних процесів зварювання, наплавлення та напилювання, об'ємного і поверхневого зміцнення чи відновлення металевих і неметалевих матеріалів, створення новітніх методів фізико-механічного та фізико-хімічного впливу на матеріал;

• інженера-конструктора із створення автоматизованих комплексів і агрегатів 

для практичної реалізації методів зварювання, відновлення та зміцнення матеріалів і виробів з них;

• керівника виробничих, наукових і комерційних підрозділів, які займаються виробництвом, зміцненням, придбанням, зберіганням, експертизою та реалізацією всіх видів матеріалів і виробів з них;

• інженера-дослідника, який вивчає взаємозв'язок складу, будови і властивостей матеріалів з метою одержання заданого комплексу механічних, фізико-хімічних і експлуатаційних властивостей матеріалів, що розробляє нові високоефективні матеріали і технології.

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються на спеціальності "132 Матеріалознавство":

 • З’єднання спеціальних сталей, сплавів та інших матеріалів;
 • Основи комп’ютерного моделювання технологічних процесів;
 • Проектування зварних конструкцій;
 • Проектування технологічних процесів зварювального виробництва;
 • Складально-зварювальне оснащення;
 • Управління інтелектуальним капіталом;
 • Основи наукових досліджень;
 • Якість, атестація та сертифікація зварювального виробництва.

Галузі, напрями та спеціальності