Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Економіка

Спеціальність 051

Освітньо-професійні програми: 
"Економіка підприємства";
"Економіка довкілля і природних ресурсів" 

 (Спеціальність 7.03050401 "Економіка підприємства" за переліком 2006 р.)

«Економіка» – це сучасна спеціальність, об’єктом вивчення якої є закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем та процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів.
Економіст – це фахівець з реалізації економічної діяльності підприємства, діяльність якого спрямована на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, що виробляється та освоєння нових її видів, досягнення високих кінцевих результатів при оптимальному використанні матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
  Випускники, які здобули кваліфікацію економіста – це фахівці, які володіють сучасним економічним та креативним інноваційним мисленням й здатні:
• поглиблено аналізувати проблеми та явища в одній або декількох професійних сферах з урахуванням економічних ризиків;
• проводити економічний аналіз суб’єктів господа рювання, оцінку їхньої конкурентоспроможності;
• обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та оцінювати їхню ефективність;
• прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси;
• застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки економічних звітів;
• виявляти особливості сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури;
• обґрунтовувати напрями соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.            Універсальність професії «економіст» та попит на регіональному ринку праці дають змогу знайти роботу в різних сферах та секторах економіки, у тому числі:
• в державних установах, що займаються економічними проблемами;
• на підприємствах промислової, аграрної галузі, торгівлі;
• в організаціях та підприємствах малого, середнього та великого бізнесу;
• в фінансових організаціях (банках, податкових інспекціях, пенсійних фондах, страхових агенціях);
• в освітніх установах тощо.

 По закінченні навчання за освітньо-професійними програмами випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну посаду:
1120 Вищі посадові особи державних органів влади
1210 Керівники підприємств, установ та організацій
1229–1239 Керівники основних фінансових, бухгалтерських, економічних та інші підрозділів, проектів та програм
1229.1–1229.3 Керівні працівники апарату центральних та місцевих органів державної влади
1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання
1229.8 Керівні працівники митних органів
1237.1–1237.2 Начальники (завідувачі), головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники
1311–1319 Керівники малих підприємств в сільському, водному господарствах, промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, транспорті та зв’язку, комерційному та побутовому обслуговуванні
2411–2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, інноваційної діяльності, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості
2414.2 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій
2419.1 Науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
2419.3 Професіонали державної служби
2441 Професіонали в галузі економіки
2441.1 Науковий співробітник-консультант (економіка)
2441.2 Економіст, Консультант з економічних питань
2446 Професіонали в галузі соціального захисту населення
2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами
2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
3436 Помічник керівника підприємства (установи, організації)

Галузі, напрями та спеціальності