Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Комп’ютерні науки

Спеціальність 122

Освітньо-професійна програма
"Інформаційні управляючі системи та технології"

Спеціальність «Комп’ютерні науки», спеціалізація (освітньо-професійна програма)  «Інформаційні управляючі системи та технології» відноситься до групи сучасних і найбільш перспективних галузей знань.

Об'єкт(и) вивчення та/або діяльності за спеціальністю:

математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об'єктів, систем і процесів; моделі подання даних і знань; моделі, методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі і використання інформації; теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів; методи та алгоритми оперативного багатовимірного та інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень високопродуктивні обчислення, у тому числі паралельні обчислення та великі дані; системний аналіз об’єктів і процесів комп’ютеризації; моделі предметних галузей і методи побудови інтелектуальних систем, заснованих на знаннях і технологіях прийняття рішень; методи та алгоритми розпізнавання звуків, зображень і образів; математичне забезпечення автоматизованих систем обробки інформації і управління, та інформаційної підтримки життєвого циклу промислових виробів, програмних систем і комплексів, систем підтримки прийняття рішень; математичне і програмне забезпечення процесу автоматизації проектних робіт, технології візуалізації даних; лінгвістичне, інформаційне і програмне забезпечення систем різного призначення.

Основні дисципліни, що вивчаються студентами:

  -  математичне моделювання систем і процесів та методи оптимізації;

  -  методологія наукових досліджень;
 - інструментальні засоби операційної системи UNIX;
 - проектування інформаційних систем промислових підприємств;
 - сучасні засоби колективної розробки інформаційних систем;
 - способи і засоби передачі інформації в комп'ютерних системах; 
  -  проектування систем штучного інтелекту;
  - CASE-засоби розробки програмного забезпечення;
  -  практикум з розробки проектів програмного забезпечення.

  Отримані фахівцями знання, уміння та навички дозволяють їм здійснювати системний аналіз предметних областей з метою розробки та розвитку інформаційних управляючих систем і технологій (ІУСТ) підприємств; розробляти та застосовувати ефективні засоби та технології комп’ютерної обробки інформації; розробляти необхідні нормативні та інструктивні документи для експлуатації функціональних та організаційних частин ІУСТ; створювати та адмініструвати бази даних, програмне забезпечення в сфері створення та експлуатації ІУСТ; здійснювати підтримку та супроводження інформаційних та програмних засобів ІУСТ; здійснювати оцінку ефективності використання ІУСТ на підприємстві.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

2131.2 Адміністратор бази даних
2131.2 Адміністратор даних
2131.2 Адміністратор доступу
2131.2 Адміністратор системи
2131.2 Аналітик комп'ютерних систем
2131.2 Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів
2132.2 Інженер-програміст
2132.2 Програміст (база даних)
2132.2 Програміст прикладний
2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів  

Місця працевлаштування:

навчальні заклади, науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства,  банківські установи (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств) тощо.

Галузі, напрями та спеціальності