Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Напрями наукової діяльності ХННІ


Напрями наукової діяльності факультетів, кафедр і навчально-наукових лабораторій Херсонського навчльно-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова націлені на здійснення інноваційного розвитку суднобудівних і промислових підприємств, вирішення питань енергозбереження, економічних і екологічних проблем регіону.

Наукову та науково-технічну діяльність у ХННІ забезпечують 8 кафедр, а також факультетські лабораторії:
суднобудівний факультет: спеціалізована лабораторія енергозберігаючих і енергоефективних технологій при Центрі прикладних проблем енергетики НУК ім. адм. Макарова; навчально-наукова лабораторія інноваційних технологій в суднобудуванні та судноремонті при Кораблебудівному навчально-науковому інституті Національного університету кораблебудування; навчально-дослідницька лабораторія зварювання та споріднених технологій; навчально-наукова лабораторія безпеки експлуатації суднових технічних засобів.
енерготехнічний факультет: навчально-наукова лабораторія автоматизованого керування енерготехнічними та технологічними процесами й установками на суднах; навчально-наукова лабораторія електроприводів загальнопромислових механізмів; навчально-наукову лабораторія інтелектуального керування в електромеханіці; наукова лабораторія економічних проблем вищої школи.

 Основні напрями наукових досліджень, які виконувались у Херсонській філії НУК
протягом 2017-2021 років

Пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень, відповідно до ПКМУ № 942 від 07.09.2011 р. Наукові теми Херсонської філії овідно до ПКМУ № 942 від 07.09.2011 р.

Науково-дослідницькі теми, які виконуються НПП філії

   Напрям 1. Енергетика та енергоефективність
 1.1. Технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива. Технології використання скидних енергоресурсів. Теплонасосні технології  1.1.1. Технології комбінованого виробництва енергії, тепла та холоду в стаціонарній і транспортній енергетиці та агропромисловому комплексі

Математичне моделювання процесів обробки рідкого палива магнітним полем
(рег. № 0116U005728)
Дослідження впливу імпульсного електромагнітного поля на паливо та повітря перед подачею їх до циліндру СДВЗ
(рег. № 0116U005325/2057)
для суднової енергетики
(рег. № 0116U004395)
Дослідження гідродинаміки руху теплоносія в кожухотруб-частому теплообміннику (рег. № 0116U005729)
Розробка спеціальних математичних моделей для дослідження найбільш складних процесів при роботі двигунів внутрішнього згоряння 
(рег. № 0117U004378)
Дослідження показників ефективності СЕУ при використанні комплексної утилізації енергії
(рег. № 0120U104677)
Оптимізація процесів газообміну у двотактних ДВЗ
(рег. № 0120U104678)

 1.2. Енергоефективні технології на транспорті    1.2.1. Інноваційні технологій в суднобудуванні, судноремонті, на морському та річковому транспорті України

Удосконалення конструкції та технології побудови композитного безнабірного понтону доку
(рег. № 0118U004145)
Удосконалення антикорозійного захисту баластних відсіків суден 
(рег. № 0118U001703)
Удосконалення технології формування житлової башти плавучого композитного доку з використанням житлових блок-модулів (рег. № 0118U004505)
Удосконалення конструкції та технології формування суднових житлових приміщень (рег. № 118U001704)
Удосконалення антикорозійного захисту баластних відсіків суден
(Договір про творче співробітництво НУК та Херсонської верфі Smart Maritime Group № 2181 від 07.05.2018)
Моделювання пружних підстав суднобудівного та судноремонтного призначень на основі еластомір них пружних елементів
(Договір про творче співробітництво НУК та Херсонської верфі Smart Maritime Group № 2180 від 07.05.2018)
Удосконалення конструкції та технології формування суднових житлових приміщень
(Договір про творче співробітництво НУК та Херсонської верфі Smart Maritime Group № 2182 від 07.05.2018)
Удосконалення модульного формування приміщень несамохідного плавучого засобу (Договір про творче співробітництво НУК та Херсонський державний завод «Палада» № 2169 від 01.03.2018)
Удосконалення конструкції та технологій  виготовлення плавучих житлових споруд (Договір про творче співробітництво НУК та Херсонської верфі Smart Maritime Group № 2246 від 22.09.2020)

 1.2.2. Технології більш чистого та безпечного виробництва й охорони навколишнього природного середовища в суднобудуванні, судноремонті, на морському та річковому транспорті України

Покращення екологічних показників суднових двигунів шляхом подачі домішок в паливопровід високого тиску (рег. № 0116U004394/2053)
Покращення екологічних та економічних показників суднових ДВЗ за рахунок конверсії палива 
(рег. № 0114U004858)
Використання озонування повітряного заряду як способу поліпшення екологічних показників суднових двигунів внутрішнього згоряння
(рег. № 0116U008671)
Дослідження та впровадження енергозберегаючих технологій знесолоння і змягчення водних розчіннів для забезпечення потреб теплоенерготичних та промислових установок 
(рег. № 0117 U007536)
Оцінювальні розрахунки варіантів покращення паливної економічності та екологічності дизельної електростанції на базі двигуна Forte FGD6500E (Договір про наукове консультування підприємства ТОВ «МЕГАІМПЕКС» № 15/12/15 від 15.12.2015 р.)
Розробка енергоефективих технологій на основі низькокиплячих робочих тіл для відновлювальної енергетики
(Договір про наукове консультування підприємства ТОВ «СІО-СЕЛФМЕЙДМЕН І КОМПАНІЯ» № 01/05/16 від 01.05.2016 р.)
Підвищення паливної ефективності та екологічності дизельних електростанцій шляхом оптимізації режимів роботи двигунів (Договір про наукове консультування підприємства ТОВ «ПІВДЕНЬЕНЕРГОПРОМ» № 15/02/16 від 15.02.2016 р.)

 1.2.3. Безекіпажне надводне судно (БНС) для екологічного моніторингу акваторій

Управління проектами та екологічна оцінка концепцій безекіпажних морських технологій екологічного моніторингу акваторій
(рег. № 0119U103937)
Техніко-економічне обґрунтування створення БНС для екологічного та прироохоронного моніторингу акваторій (рег. № 0119U103839)
Безекіпажне надводне судно для екологічного моніторингу акваторій 
(рег. № 0119U103954)

   Напрям 2. Інформаційні та комунікаційні технології
 2.1. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси   2.1.1. Інформаційні технології у STEM-концепції для ЗВТО суднобудівного профілю  Інформаційні технології у STEM-концепції для ЗВТО суднобудівного профілю (рег. № 0119U103952) 
 2.1.2. Використання  моделі L&D в комп’ютерно-інформаційному  забезпеченні  електротехнічних  дисциплін  Новий підхід до викладання інформаційних технологій та природничих дисциплін відповідно до концепції  реорганізації ВНЗ в Україні
(рег.№ 0116U003824)
Використання моделі L&D в комп’ютерно-інформаційному забезпеченні електротехнічних дисциплін
(рег. № 0119U103953)
   Напрям 3. Нові речовини і матеріали
 3.1. Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання, діагностики та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів  3.1.1. Технології зварювання та споріднених процесів  Дослідження взаємодії сплаву на основі Ni3Al з матеріалами прошарків різних систем легування для TLP-дифузійного зварювання (рег. № 45/2108)
Удосконалення корозійного захисту баластних відсіків безнабірного плавучого доку вантажопідйомністю 5000т
(Договір про творче співробітництво НУК та Херсонський державний завод «Палада» № 2077)
  Напрям 4. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
 4.1. Фундаментальні дослідження актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук    4.1.1. Моніторинг регіональної вищої освіти   Аналіз нормування часу виконання методичної, наукової та організаційної роботи у вищих навчальних закладах
(рег. № 0116U006689)
Теоретичні та практичні аспекти формування норм часу на виконання методичної, наукової, виховної та організаційної роботи у закладах вищої освіти (рег. № 0119U103836)Соціально-економічна адаптація закладів вищої освіти України
(рег. № 0120U104566)
 4.1.2. Формування та імплементація сучасної парадигми  управління інноваційним розвитком економічних систем  Організаційно-економічні проблеми морегосподарського комплексу Херсонської області
(рег. № 0116U003347)
Стратегічні напрями розвитку національної інноваційної системи в Україні
(рег. № 0120U104567)
Розробка знаннєвої моделі професійної освіти фахівців публічного управління і адміністрування за напрямом «Сталий розвиток територій»
(рег. № 0118U006489)
Формування і обґрунтування концептуальних підходів і передумов створення системи управління процесами інноваційного розвитку промислових комплексів (рег. № 0121U111781)
 4.1.3. Дослідження проблем соціальної комунікації у сфері вищої освіти  Актуальні проблеми соціальної комунікації на сучасному етапі розвитку українського суспільства
(рег. № 0121U111780) 
     

 

Положення про наукову раду Херсонського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудуванняімені адмірала Макарова (2022 р.)(переглянути).

Положення про раду молодих науковців Херсонського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудуванняімені адмірала Макарова (2022 р.)(переглянути).

  Результати науково-методичної діяльності співробітників філії

Навчально-методична, наукова та виховна діяльність