Реєстрація
чисельник
Карта сайту

Наукова діяльність

Наукова та науково-технічна діяльність у Херсонської філії Національного університету кораблебудування (НУК) виконується відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки. Її забезпечують 10 кафедр, а також 4 факультетські лабораторії:

  • спеціалізована лабораторія енергозберігаючих та енергоефективних технологій при Центрі прикладних проблем енергетики НУК (науковий керівник академік Академії наук суднобудування України, д.т.н., проф. Щедролосєв О.В.). Напрям діяльності: розробка та впровадження сучасних енергозберігаючих, енергоефективних та екологічно чистих технологій, обладнання та устаткування в суднобудуванні, на морському та річковому транспорті, промисловості та інших галузях господарства України;
  • навчально-дослідницька лабораторія зварювання та споріднених технологій (науковий керівник академік Академії наук суднобудування України, д.т.н., проф. Дубовий О.М.). Напрям діяльності:впровадження сучасних технологій газотермічного напилення покриттів у промисловості та інших галузях господарства України;
  • наукова лабораторія економічних проблем вищої школи ( науковий керівник член-кореспондент Академії наук суднобудування України, к.е.н., проф.. Ломоносов А.В., Напрям діяльності: розробка економічних методів управління діяльністю вищих навчальних закладів(ВНЗ) та впровадження їх у практику роботи ВНЗ вирішення економічних проблем вищої школи; дослідження проблем розвитку та розробка заходів з удосконалення внутрішньогосподарського механізму підприємств;
  • наукова лабораторія проблем викладання математики студентам нематематичних спеціальностей (науковий керівник к.ф-м.н., доцент Борко В.П.). Напрям діяльності: розробка методики неперервної математичної підготовки студентів з урахуванням їх спеціалізації, впровадження новітніх досягнень математики у технічних ВНЗ, фахова направленість математичних дисциплін.

Напрями наукової діяльності факультетів, кафедр і наукових лабораторій Херсонської філії Національного університету кораблебудування націлені на здійснення інноваційного розвитку суднобудівних і промислових підприємств, вирішення питань енергозбереження, економічних і екологічних проблем регіону.

Науково-педагогічні працівники філії беруть активну участь у виконанні державної програми енергозбереження та екології на морському транспорті, супроводженні Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року.

Відповідно до договорів про двостороннє творче співробітництво науковці Херсонської філії НУК активно співпрацюють з ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», ХДЗ «Паллада», Херсонською філією АСК Укррічфлот «ХССРЗ ім. Комінтерна», ЦКБ «Ізумруд», а також іншими підприємствами та установами. Науково-педагогічними працівниками філії здійснюється наукове та методичне супроводження пілотного проекту загальнонаціонального рівня по Херсонській області «Кораблебудування, розвиток мережі річкового транспорту та будівництво річкових портів на базі виробничих потужностей ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» та ХДЗ «Паллада».

На основі проведених досліджень і конструкторських розробок за темою «Проектування, технологія и організація будівництва композитних плавучих доків” (автори д.т.н., проф. Рашковський О.С., к.т.н. Слуцький М.Г., Кононов В.М., д.т.н., проф. Щедролосєв О.В., ст. викладач Узлов О.М.). створено нове покоління сучасних композитних плавучих доків великої підйомної сили вітчизняної конструкції, які є конкурентоздатними на світовому ринку. За створення, освоєння виробництва і широке впровадження цих доків групі вчених, конструкторів і фахівців присуджена Державна премія України в області науки і техніки 2007 року.

Результати наукової роботи «Основи удосконалювання енерговикористання в спеціальних енергетичних системах універсальних наливних суден» (д.т.н., проф. Щедролосєв О.В.) дали змогу відкоригувати галузеві нормативні документи, внести в них зміни та доповнення. Результати роботи впроваджені у галузевих КБ, ПКЦ та на ПАТ “Херсонський суднобудівний завод” при ремонтах та реновації суден. На підставі результатів цих наукових досліджень ЦКБ “Ізумруд” (м. Херсон) виконана модернізація технічних проектів 15965, 15966 танкерів-продуктовозів у частинах спеціальних енергетичних систем “підігрів–вивантаження”, підігріву важкого палива й масла СЕУ. Обґрунтована енергооптимальна технологія транспортування високов’язких вантажів, що дозволяє знизити питомі витрати палива на транспортування перевезеної одиниці вантажу на 9...21 %. Результати виконаних комплексних розробок зі зниження енергоспоживання спеціальними енергетичними системами й у цілому СЕУ універсальних наливних суден мають реальні перспективи реалізації в інших енергетичних галузях промисловості. Такими трудомісткими і енерговитратними галузями є хімічна, нафтопереробна і харчова промисловість, будівництво, а також усі види транспортування високов'язких продуктів.

В рамках реформування освітньої галузі за завданням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Херсонською філією НУК (к.е.н., проф. Ломоносов А.В., к.е.н., доцент Ломоносова О.Е. ) виконується державна наукова тема для Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. За результатами проведеної роботи розроблена методика визначення та встановлення нормативів чисельності студентів на одну посаду науково-педагогічного працівника, що дозволить розробити нормативи нового покоління. Методика визначення й оцінки фінансових результатів основних структурних підрозділів вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації (ВНЗ) від його освітянської діяльності дає змогу приймати економічно обгрунтовані рішення щодо можливості і доцільності організації навчання за новими напрямами підготовки та спеціальностями; пошуку резервів зниження трудомісткості навчальної роботи та скорочення витрат на заробітну плату науково-педагогічних працівників; визначення пріоритетів при виділенні коштів структурним підрозділам ВНЗ.

Дослідження в галузі підготовки спалювання водопаливних емульсій в топках котлів (к.т.н., доц.. Горячкін В.Ю., к.т.н., доц.. Горячкін А.В., викл. Акімов А.В.) дозволяють розробляти технології, які поліпшують якість горіння, знижають корозійну активність димових газів, зменшують величину шкідливих викидів в довкілля. Тільки за рахунок зниження окисів азоту на ТЕЦ та автономних котельних, що працюють на мазуті, можна одержати економічний ефект 50 тис. грн на рік.

Продовжує виконуватися наукова робота «Теплонасосні установки для теплозабезпечення адміністративних та житлових будівель» (к.т.н., доц. Андреєв А.А., викл. Калініченко І.В.), яка дозволить створити автономне забезпечення будівель без використання природного газу та зменшить екологічне навантаження на природне середовище. Виконується наукове дослідження (к.т.н., доц. Андреєв А.А.) «Перспективні робочі тіла для силових установок» для поновлюваної та нетрадиційної енергетики.

Отримано грант Президента України на виконання наукової роботи в рамках вирішення питань енергозбереження «Енергозберігаючі технології на основі газодинамічного ефекту в установках комбінованого виробництва енергії» (к.т.н., доц. Коновалов Д.В.). Необхідність виконання проекту викликана значними непродуктивними витратами палива теплоелектрогенеруючими комплексами, зумовленими, в свою чергу, великими обсягами скидної теплоти, яка використовується або неефективно, або ж сезонно. То ж розробка та впровадження технологій комбінованого виробництва енергії (включаючи холод) та відповідних схемотехнічних рішень забезпечували б використання скидної теплоти енергоустановок за несприятливих умов експлуатації - при підвищених температурах зовнішнього повітря і, відповідно, обмеженому споживанні теплової енергії - і, в кінцевому підсумку, скорочення споживання палива теплоелектрогенеруючими комплексами. Розробка енергозберігаючих технологій на основі газодинамічного ефекту для установок комбінованого виробництва енергії, реалізація розроблених технологій у системах утилізації скидного теплового потенціалу енергетичних установок, розробка методології проектування та схемотехнічних рішень таких систем, які забезпечують скорочення витрат палива енергоустановками на 10...15 %.

Результати наукової діяльності Херсонської філії були представлені в Експоцентрі України на виставці-презентації Херсонської області, представляються на виставках «Енергоефективність та енергозбереження» (м. Київ), щорічних міжнародних конференціях з суднобудування, а також інших обласних та регіональних наукових виставках.

До виконання наукових робіт у філії НУК постійно залучається талановита молодь – студенти молодших та старших курсів, які виявили схильність до наукових досліджень. Кращі роботи розглядаються на традиційних щорічних студентських наукових конференціях: “Сучасні технології суднобудування”; “Сучасні інформаційні технології”; “Зварювання та споріднені технології в промисловості”; “Енергозберігаючі технології електромеханічних систем”; “Сучасна молодь на шляху соціально-економічних перетворень”. Щорічно студентами–дипломниками виконуються більш ніж 30 дипломних проектів з науково–дослідними частинами. Більша частина цих наукових досліджень вже втілена у виробництво.

Молоді науковці Херсонської філії НУК постійно приймають участь у Херсонських міських конкурсах дипломних проектів та робіт «Місто і наука».

За результатами першого міського конкурсу «Місто і наука – 2005», на яку було подано 7 дипломних проектів и робіт, отримали почесні грамоти лауреатів 3 випускники. За результатами другого міського конкурсу «Місто і наука – 2007», на яку було подано 15 дипломних проектів і робіт, 5 випускників отримали призові місця і троє відзначені як лауреати. За результатами третього міського конкурсу «Місто і наука – 2009» на яку було подано 15 дипломних проектів і робіт 13 дипломників отримали призові місця. За результатами 4 конкурсу «Місто і наука»-2011 Херсонська філія НУК вже традиційно отримала блискучий результат, здобувши 4 перших, 6 других та 3 третіх місця у восьми номінаціях. У попередньому ІІІ конкурсі студентських дипломних робіт 2009-2010 н.р. філія також посіла перше місце за кількістю призових місць (представлено 17 робіт, 13 з яких одержали призові місця – 6 перших, 3 других і 4 третіх). Результати багатьох студентських наукових робіт впроваджені на підприємствах та установах Херсонської області.

  Результати науково-методичної діяльності співробітників філії

Навчально-методична, наукова та виховна діяльність