Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу

Зміст і організація навчально-методичної роботи в Херсонському навчально-науковому інституті НУК орієнтовані на кінцеву мету навчання – професійну інженерну діяльність. Підготовка фахівців з усіх спеціальностей забезпечена освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ), освітньо-професійними програмами (ОПП), навчальними планами і програмами з дисциплін.
Усі дисципліни в ХННІ викладаються у відповідності до робочих навчальних програм дисциплін. Зміст робочих програм відповідає вимогам ОПП та нормативним документам МОН та НУК. У них знайшли відображення вимоги ОПП щодо структурованості за циклами підготовки, навчальними дисциплінами, часом їх вивчення, рівнем контролю і задачами діяльності відповідно до обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки. Сформовані програми забезпечують системний підхід, в процесі якого кожна дисципліна вивчається не як самостійна і незалежна, а як частина системи, спрямованої на підготовку спеціаліста певного профілю. У навчальний процес впроваджені наскрізні програми засвоєння практичних навичок з усіх дисциплін. У навчальній діяльності ХННІ використовує власні робочі навчальні програми дисциплін. При розробці власних програм за основу беруться розробки НУК. Діючі робочі навчальні програми дисциплін обговорюються, розглядаються та ухвалюються на засіданнях кафедр, узгоджуються з гарантами освітніх програм, розглядаються та затверджуються методичної радою інституту та заступником директора з навчальної роботи.
Робота, щодо створення та оновлення навчально-методичного забезпечення здійснюється у ХННІ безперервно. Посібники з грифом НУК та монографії розроблюються співробітниками інституту окремо й у співавторстві з провідними фахівцями НУК та підприємств народного господарства. 
Організація і проведення навчального процесу регламентується графіками навчального процесу. З урахуванням вимог, передбачених навчальним планом, деканати складають розклади занять, які розміщуються біля деканатів, а їх електронні версії на сайті ХННІ. Розклади занять враховують специфіку дисциплін, черговість лекцій, практичних і лабораторних занять, самостійної роботи студентів, проміжного і підсумкового контролю. Для випускних курсів наказом ректора НУК затверджуються розклади Державної атестації.
У ХННІ впроваджена блочно-модульна система організації навчального процесу, яка базується на уніфікації навчальних планів спеціальностей (освітніх програм) та робочих навчальних програм дисциплін. Це дає змогу створювати спільні лекційні потоки і зведені навчальні групи для проведення занять одночасно зі студентами різних напрямів підготовки та спеціальностей, що дозволяє зменшити обсяг навчального навантаження філії на 15-20%.
Автоматизована система дозволяє оптимально розподіляти навчальне навантаження між викладачами, формувати необхідну документацію для роботи деканатів, кафедр та індивідуальних робочих планів викладачів, отримувати усю необхідну інформацію пов’язану з навчальними планами та контингентом студентів тощо.
Система підготовки фахівців у ХННІ відповідає вимогам діючих галузевих стандартів вищої освіти. Вона забезпечена чітким дотриманням вимог робочих програм і навчальних планів, наявністю сприятливих умов для проведення навчальної роботи, оптимізації методики і змісту навчання. Враховуючи професійно-діяльний принцип організації навчання в університеті велику роль відіграє наявність, створення і тиражування підручників, методичних вказівок і навчальних посібників. Створена структура обслуговування в бібліотеці дає можливість забезпечити форми і методи самостійної та індивідуальної роботи студентів. Студенти мають можливість користуватися навчальною літературою на паперових та електронних носіях. При необхідності студенти ХННІ мають можливість користуватися усіма ресурсами бібліотеки НУК. На кафедрах ХННІ також є електронні копії підготовлених і виданих методичних розробок, які видаються студентам безпосередньо викладачами з роз’ясненням алгоритмів послідовного оволодіння практичними навичками, знаннями, вміннями.
В ХННІ функціонує система контролю якості навчання і підготовки студентів у відповідності з розробками та рекомендаціями базового університету. ХННІ використовує власні та складені в базовому університету пакети програм, набори тестів та питань різної складності, які застосовуються на різних етапах контролю підготовки студентів. Зміст контрольних тестів відповідає вимогам ОКХ та ОПП спеціалістів відповідного профілю.
Кафедри та підрозділи ХННІ комп’ютеризовані. У процесі навчання, контролю підготовки студентів та їх атестації використовуються комп’ютерні програми розроблені науково-педагогічними працівниками інституту на кафедрами базового університету. Розроблене програмне забезпечення використовується в курсовому та дипломному проєктуванні, при виконанні практичних та лабораторних, при перевірці знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності співробітників інституту тощо.
Матеріально-технічна база ХННІ в цілому забезпечує потреби навчального процесу. ХННІ має в достатній кількості власний аудиторний фонд для проведення лекційних та практичних занять. Лабораторні роботи виконуються як в теоретичному так і в демонстраційному режимах.
ХННІ для проведення лабораторних робіт використовує спеціально відведену виробничу ділянку з розташованим на ній зварювальним обладнанням, а також діюче обладнання та устаткування навчального цеху Херсонського суднобудівного заводу, який разом з базовим університетом, інститутом та ще чотирма промисловими підприємствами створили спільний навчально-науковий комплекс.
Окремі лабораторні роботи з гідроаеродинаміки, суднових котлів та ядерних реакторів, будівельної механіки корабля, теорії корабля тощо проводяться у базовому ЗВО (м. Миколаїв). Це дозволяє студентам ознайомитися з унікальним обладнанням, якого у м. Херсоні немає, наприклад, попрацювати з великою аеродинамічною трубою, оснащеною устаткуванням пристроями, що дозволяють візуалізувати потоки рідини та газу, спостерігати роботу суднового котла з оригінальним сучасним вимірювальним комплексом, що дає змогу відслідковувати усі процеси, що відбуваються, взяти участь у натурних випробуваннях моделей у дослідному басейні і т. п.  

 Технічна бібліотека філії  Спеціалізована аудиторія
  Комп’ютерний клас   Лекційна аудиторія
 Лабораторія зварювання  Спеціалізована аудиторія
 Лабораторія газотермічного напилення  Лабораторія енергозберігаючих енергоефективних технологій

Важливим етапом навчання в процесі формування майбутнього спеціаліста є виробнича практика. ХННІ укладені договори на проведення навчально-виробничих практик з усіма підприємствами та організаціями суднобудівного профілю м. Херсона, зокрема з ПАТ "Херсонський суднобудівний завод", Державний завод "Паллада", "Херсонський суднобудівний - судноремонтний завод ім. Комінтерну", а також багатьма іншими організаціями, діяльність яких відповідає профілю підготовки фахівців у ХННІ НУК, зокрема ВАТ НВП "Херсонський машинобудівний завод", ПАТ "Механічний завод", ЗАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", Херсонська обласна державна адміністрація тощо. ХННІ використовує методичні рекомендації з проведення виробничих практик, розроблені базовим університетом. Навчання у ХННІ закінчується державною атестацією. До складу Державних атестаційних комісій входять провідні фахівці Національного університету кораблебудування та народного господарства. Від інституту до складу ДАК, як правило, входить лише один представник. Результати атестацій обговорюються на засіданнях кафедр, методичній та вченій раді ХННІ. За результатами їх аналізу приймаються конкретні і дієві заходи щодо усунення виявлених недоліків.
Усі випускники ХННІ, що навчалися на місцях державного замовлення, гарантовано отримують перше робоче місце.
В останнє десятиріччя щорічна кількість випускників ХННІ (бакалаврів, спеціалістів, магістрів)  становить близько 500 осіб. Серед визначних випускників інституту можна відзначити таких: Антипенко В.М. - заступник генерального директора Херсонського суднобудівного заводу (ХСЗ); Боєв В.Л. – директор Херсонського бавовняного комбінату, генеральний директор ТОВ "Вторресурси"; Голобородько Ж.Г. - головний зварювальник ХСЗ; Д'яченко В.І. – директор Херсонского держаного заводу "Паллада"; Кот В.П. – президент Чорноморської штаб-квартири Міжнародної академії інформатизації, офіційний представник Академії в ООН; Полівко Л.О. - заступник генерального директора ХСЗ;  Прудивус В.П.  - директор ХСЗ,  Філіпьєв В.В. - заступник директора ХСЗ. Серед випускників чимало начальників цехів, відділів, керівників служб виробничих та проектних організацій, а також вчених.

Навчально-методична, наукова та виховна діяльність