Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу

Зміст і організація навчально-методичної роботи в філії орієнтовані на кінцеву мету навчання – професійну інженерну діяльність. Підготовка фахівців з усіх спеціальностей забезпечена освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ), освітньо-професійними програмами (ОПП), навчальними планами і програмами з дисциплін.
Усі дисципліни в університеті викладаються у відповідності до робочих навчальних програм з дисциплін. Зміст робочих програм відповідає вимогам ОПП та нормативним документам МОН. У них знайшли відображення вимоги ОПП щодо структурованості за циклами підготовки, навчальними дисциплінами, часом їх вивчення, рівнем контролю і задачами діяльності відповідно до обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки. Сформовані програми забезпечують системний підхід, в процесі якого кожна дисципліна вивчається не як самостійна і незалежна, а як частина системи, спрямованої на підготовку спеціаліста певного профілю. У навчальний процес впроваджені наскрізні програми засвоєння практичних навичок з усіх дисциплін. У навчальній діяльності філія використовує робочі навчальні програми базового університету та власні розробки. При розробці власних програм за основу беруться розробки НУК. Діючі робочі навчальні програми з дисциплін обговорюються і затверджуються на засіданнях кафедр та методичною радою філії, заступником директора з навчальної роботи.
Робота, щодо створення та оновлення навчально-методичного забезпечення здійснюється у філії безперервно. Так, наприклад, у 2012-13 н.р.   науково-педагогічними працівниками філії було опубліковано 5 посібників з грифом МОН  загальним обсягом 1394 с.,  розроблено і надруковано  25 методичних посібників загальним обсягом 700 с.  Було перероблено 752 робочі навчальні програми дисциплін згідно з вимогами наказу МОНмолодьспорту від 29.03.2012  № 384.
Посібники з грифом МОН та монографії розроблюються співробітниками філії окремо і у співавторстві з провідними фахівцями НУК та підприємств суднобудівного профілю. Так у 2012 р з 5-ти посібників з грифом МОН - 3 були у співавторстві фахівців філії та Національного університету кораблебудування.
Організація і проведення навчального процесу регламентується графіками навчального процесу. З урахуванням вимог, передбачених навчальним планом, деканати складають розклади занять, які розміщуються біля деканатів, а їх електронні версії на сайті філії. Розклади занять враховують специфіку дисциплін, черговість лекцій, практичних і лабораторних занять, самостійної роботи студентів, проміжного і підсумкового контролю.  Для випускних курсів наказом ректора НУК затверджуються розклади Державної атестації.
У філії впроваджена блочно-модульна система організації навчального процесу, яка базується на уніфікації навчальних планів спеціальностей та навчальних програм дисциплін. Це дає змогу створювати спільні лекційні потоки і зведені навчальні групи для проведення занять одночасно зі студентами різних напрямів підготовки та спеціальностей, що дозволяє зменшити обсяг навчального навантаження філії на 15-20%.
Автоматизована система дозволяє оптимально розподіляти навчальне навантаження між викладачами, формувати необхідну документацію для роботи деканатів, кафедр та індивідуальних робочих планів викладачів, отримувати усю необхідну інформацію пов’язану з навчальними планами та контингентом студентів тощо.
Система підготовки фахівців у філії відповідає вимогам діючих галузевих стандартів вищої освіти. Вона забезпечена чітким дотриманням вимог робочих програм і навчальних планів, наявністю сприятливих умов для проведення навчальної роботи, оптимізації методики і змісту навчання. Враховуючи професійно-діяльний принцип організації навчання в університеті велику роль відіграє наявність, створення і тиражування підручників, методичних вказівок і навчальних посібників. Створена структура обслуговування в бібліотеці дає можливість забезпечити форми і методи самостійної та індивідуальної роботи студентів. Студенти мають можливість користуватися навчальною літературою на паперових та електронних носіях. При необхідності студенти філії мають можливість користуватися усіма ресурсами бібліотеки НУК. На кафедрах філії також є електронні копії підготовлених і виданих методичних розробок, які видаються студентам безпосередньо викладачами з роз’ясненням алгоритмів послідовного оволодіння практичними навичками, знаннями, вміннями.
В філії функціонує система контролю якості навчання і підготовки студентів у відповідності з розробками та рекомендаціями базового університету. Філія використовує складені в базовому університету пакети програм, набори тестів та питань різної складності, які застосовуються на різних етапах контролю підготовки студентів. Зміст контрольних тестів відповідає вимогам ОКХ та ОПП спеціалістів відповідного профілю.
Кафедри та підрозділи філії комп’ютеризовані. У процесі навчання, контролю підготовки студентів та їх атестації використовуються комп’ютерні програми розроблені науково-педагогічними працівниками філії на кафедрами базового університету. Розроблене програмне забезпечення використовується в курсовому та дипломному проектуванні, при виконанні практичних та лабораторних, при перевірці знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності співробітників філії тощо.
Матеріально-технічна база філії в цілому забезпечує потреби навчального процесу. Філія має в достатній кількості власний аудиторний фонд для проведення лекційних та практичних занять. Лабораторні роботи виконуються як в теоретичному так і в демонстраційному режимах.
ХФ НУК для проведення лабораторних робіт використовує спеціально відведену виробничу ділянку з розташованим на ній зварювальним обладнанням, а також діюче обладнання та устаткування навчального цеху Херсонського суднобудівного заводу, який разом з базовим університетом, філією та ще чотирма промисловими підприємствами створили спільний навчально-науковий комплекс.
Окремі лабораторні роботи з гідроаеродинаміки, суднових котлів та ядерних реакторів, будівельної механіки корабля, теорії корабля тощо проводяться у базовому ВНЗ (м. Миколаїв). Це дозволяє студентам ознайомитися з унікальним обладнанням, якого у м. Херсоні немає, наприклад, попрацювати з великою аеродинамічною трубою, оснащеною устаткуванням пристроями, що дозволяють візуалізувати потоки рідини та газу, спостерігати роботу суднового котла з оригінальним сучасним вимірювальним комплексом, що дає змогу відслідковувати усі процеси, що відбуваються, взяти участь у натурних випробуваннях моделей у дослідному басейні і т. п.  

 Технічна бібліотека філії  Спеціалізована аудиторія
  Комп’ютерний клас   Лекційна аудиторія
 Лабораторія зварювання  Спеціалізована аудиторія
 Лабораторія газотермічного напилення  Лабораторія енергозберігаючих енергоефективних технологій

Важливим етапом навчання в процесі формування майбутнього спеціаліста є виробнича практика. Філією укладені договори на проведення навчально-виробничих практик з усіма підприємствами та організаціями суднобудівного профілю м. Херсона, зокрема з ПАТ "Херсонський суднобудівний завод", Державний завод "Паллада", "Херсонський суднобудівний - судноремонтний завод ім. Комінтерну", а також багатьма іншими організаціями, діяльність яких відповідає профілю підготовки фахівців у Херсонській філії НУК, зокрема ВАТ НВП "Херсонський машинобудівний завод", ПАТ "Механічний завод", ЗАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", Херсонська обласна державна адміністрація тощо. Філія використовує методичні рекомендації з проведення виробничих практик, розроблені базовим університетом. Навчання у філії закінчується державною атестацією. До складу Державних екзаменаційних комісій входять провідні фахівці Національного університету кораблебудування та народного господарства. Від філії до складу ДЕК, як правило, входить лише один представник. Результати ДЕК обговорюються на засіданнях кафедр, методичній та Вченій раді філії. За результатами їх аналізу приймаються конкретні і дієві заходи щодо усунення виявлених недоліків.
Усі випускники філії, що навчалися на місцях державного замовлення, гарантовано отримують перше робоче місце.
В останнє десятиріччя щорічна кількість випускників філії (бакалаврів та спеціалістів)  становить близько 500 осіб. Серед визначних випускників філії можна відзначити таких: Антипенко В.М. - заступник генерального директора Херсонського суднобудівного заводу (ХСЗ); Боєв В.Л. – директор Херсонського бавовняного комбінату, генеральний директор ТОВ "Вторресурси"; Голобородько Ж.Г. - головний зварювальник ХСЗ; Д'яченко В.І. – директор Херсонского держаного заводу "Паллада"; Кот В.П. – президент Чорноморської штаб-квартири Міжнародної академії інформатизації, офіційний представник Академії в ООН; Полівко Л.О. - заступник генерального директора ХСЗ;  Прудивус В.П.  - директор ХСЗ,  Філіпьєв В.В. - заступник директора ХСЗ. Серед випускників чимало начальників цехів, відділів, керівників служб виробничих та проектних організацій, а також вчених.

Навчально-методична, наукова та виховна діяльність