Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Навчально-методична, наукова    та виховна діяльність

Діяльність Херсонського навчально-наукового інститутуту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова здійснюється відповідно до плану роботи вченої ради ХННІ, плану роботи методичної ради ХННІ, плану навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи ХННІ, які затверджуються щорічно ректором університету, а також планами роботи методичних рад факультетів, кафедр, науково-методичного семінару тощо.

До функцій вченої ради ХННІ, крім інших, відносяться:

 • розгляд питань з удосконалення організації навчального процесу;
 • відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій;
 • розгляд методики викладання, різноманітних перспективних та поточних навчальних і методичних питань;
 • затвердження планів видання навчально-методичної та наукової літератури, підготовленої науково-педагогічними, науковими працівниками і фахівцями ХННІ;
 • розгляд питань укладання трудових договорів та контрактів з педагогічними та науковими працівниками, заміщення посад професорсько-викладацького складу;
 • розгляд та затвердження планів і звітів заступників директора ХННІ і керівників підрозділів щодо навчальної, методичної та організаційно-методичної роботи і т. ін.

Методичну роботу очолює методична рада ХННІ НУК та методичні ради факультетів.

До основних напрямків роботи методичних рад факультетів відносяться:

 • координація і контроль роботи факультетів і кафедр інститутуї з підготовки і коригування навчальних планів спеціальностей та навчальних програм дисциплін з урахуванням напрямів діяльності промислових та інших підприємств, установ, а також для відображення у навчальних програмах курсів новітніх досягнень науки, техніки і передового досвіду;
 • планування навчального процесу на факультетах і у інституті в цілому;
 • удосконалення методики викладання і методичного забезпечення навчального процесу;
 • розробка пропозицій з оптимального співвідношення лекційних, практичних, лабораторних занять, а також щодо організації проведення усіх видів практик;
 • аналіз завантаженості студентів за спеціальностями;
 • організація навчального процесу;
 • підготовка питань з відкриття нових спеціальностей та освітніх програм;
 • розгляд загальновузівських та загальнофакультетських методичних проблем в нових економічних відносинах;
 • аналіз необхідності та підготовка до видання навчально-методичних розробок і посібників та іншої навчально-методичної літератури;
 • вирішення питань уніфікації навчальних планів;
 • заслуховування звітів завідуючих кафедрами;
 • участь в організації та проведенні науково-методичних семінарів інституту, організація науково-методичних та студентських конференцій, семінарів тощо.

Робота методичних рад здійснюється у відповідності з річними планами.

Технічна робота щодо забезпечення навчального процесу виконується деканатами факультетів інститутуї і навчально-організаційним відділом. У своїй діяльності навчально-організаційний відділ підтримує тісні зв’язки з навчальним відділом НУК. Останній здійснює методичне керівництво діяльністю навчально-організаційного відділу ХННІ, контролює ведення обліку контингенту студентів, обсягу навчального навантаження тощо.

Крім того, навчально-організаційний відділ координує свою діяльність з деканами факультетів та випускаючими кафедрами НУК.

Положення про Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудуванняімені адмірала Макарова (2022 р.)(переглянути).

Положення про вчену раду Херсонського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудуванняімені адмірала Макарова (2022 р.)(переглянути).

Положення про методичну раду Херсонської філії Національного університету кораблебудування (переглянути).