Реєстрація
чисельник
Карта сайту

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
у галузі знань 15 –
 "Автоматизація та приладобудування"
зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегрованы технології", 
освітньо-професійної програми "Автоматизоване управління судновими енергетичними установками"

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 

 

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 151 "Автоматизація та ком'пютерно-інтегровані технології" для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020 рік)

Освітнньо-професійна програма (2019 рік)

 

Робочі навчальні програми дисциплін

Код РНПД Назва РНПД
   
   
   
 Вибіркові дисципліни
 О887 Методологія наукових досліджень
 О888 Управління проєктами
 О889 Інтелектуальний капітал
 О8714 Іноземна мова

Магістри 15 Автоматизація та приладобудування