Реєстрація
знаменник
Карта сайту

 

     Кафедра cуднобудування      та ремонту суден

Історична довідка

Підготовка фахівців з кораблебудування у Херсонській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова починаючі з 1967 р. по 2003 р. здійснювалася секцією суднобудування. На той час завідуючими секції були кандидати технічних наук, доценти: Солдатов Микола Павлович (1973-1978 рр.),  Петропавлов Юрій Васильович (1978-1988 рр.), Лугінін Олег Євгенович (1988-1998 рр.), Дудченко Олег Миколайович (1998-2003 рр.).

Наказом ректора Українського державного морського технічного університету від 19.03.2003 р. № 76 на базі секції суднобудування була створена кафедра суднобудування, яка увійшла до складу суднобудівного факультету Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (наказ ректора № 916к від 31.12.2003 р.). Кафедру суднобудування очолив академік АН суднобудування України, академік Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій, академік Міжнародної академії стандартизації, доктор технічних наук, професор Щедролосєв Олександр Вікторович.
Наказом ректора Національного університету кораблебудування від 19.07.2018 р. №419К назва кафедри суднобудування була змінена  на назву "Кафедра суднобудування та ремонту суден".

Кафедра суднобудування та ремонту суден, відповідно до переліку напрямів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1719 від 13 грудня 2006 р. готує бакалаврів за напрямом підготовки 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" (галузь знань 0512 "Морська техніка"), спеціалістів за спеціальностями 7.05120101 "Кораблі та океанотехніка" та 7.05120102  "Суднокорпусобудування". Після одержання кваліфікації спеціаліста у обдарованих фахівців є можливість зайнятись науковою діяльністю поступивши до аспірантури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

У складі кафедри працюють: д.т.н., професор Щедролосєв О.В.; к.т.н., доцент Яглицький Ю.К.; к.т.н., доцент Коршиков Р.Ю.; ст. викладач Узлов О.М.; ст. викладач Євтєєв С.О.; викладач Савельєв В.В.; викладач Терлич С.В., провідний спеціаліст Ангелюк Г.Т.

До підготовки інженерів-кораблебудівників залучаються академіки, доктори наук та професори кафедр кораблебудівного інституту НУК: директор кораблебудівного інституту, завідуючий кафедрою гідромеханіки та гідротехнічного будівництва, к.т.н., професор, член-кореспондент АН суднобудування України Король Ю.М.; завідуючий кафедрою технології суднобудування д.т.н., професор, академік Академії інженерних наук України, академік АН суднобудування України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України Рашковський О.С.; завідуючий кафедрою конструкції корпусу корабля д.т.н., професор Коробанов Ю.М.; завідуючий кафедрою морських технологій д.т.н., професор Зайцев В.В.; завідуючий кафедрою будівельної механіки корабля д.т.н., професор Коростильов Л.І.

Перший випуск інженерів за напрямом "Суднобудування і судноремонт" відбувся у 1973 році, а перший випуск бакалаврів з кораблебудування стався у 2000 році. Оскільки філію було створено для задоволення потреб суднобудівної галузі, спеціальність "Кораблі та океанотехніка" є однією з провідних.

У своїй діяльності кафедра суднобудування та ремонту суден ХФ НУК зорієнтована на конкретні замовлення спеціалістів, необхідних, в першу чергу, для суднобудівної галузі Херсонської області. На цей час кафедра регулярно проводить аналіз необхідної кількості спеціалістів з кораблебудування. Ця робота виконується з урахуванням  конкретних замовлень підприємств та установ суднобудівної галузі.

Суднобудування – високотехнологічна галузь, одна з пріоритетних у розвитку економіки нашої держави. Україна має велику кількість суднобудівних і судноремонтних підприємств, конструкторсько-технологічних і наукових організацій, більша частина яких знаходяться в Південному регіоні. Суднобудівним підприємствам і організаціям потрібні молоді енергійні спеціалісти, які мають глибоку професійну підготовку в області суднобудівної техніки, технології, організації й керування персоналом і виробництвом, обов’язково володіють комп’ютерними технологіями й іноземними мовами. Якісна підготовказ дисциплін економічного циклу (основи економіки та управління підприємством, основи організації і менеджмент у суднобудуванні, управління персоналом), а також комп'ютерних наук дає можливість нашим  випускникам працювати не тільки в суднобудуванні, але й в багатьох інших галузях промисловості, на транспорті, займатися бізнесом і  підприємницькою діяльністю.

Кафедра має позитивний досвід призначення студентам місць їх майбутньої роботи вже наприкінці 3-5 курсу навчання, після проходження технологічних практик на суднобудівних підприємствах і організаціях. У період проходження практик студенти практично мають можливість ознайомитись зі своєю майбутньою роботою, її змістом та перспективами.

Навчальними планами НУК передбачена підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом "Суднобудування та океанотехніка" з шести спеціалізацій (блоків): комп’ютерне проектування та конструювання океанотехніки; комп’ютерно-орієнтоване проектування суден; яхтінг та малі судна; міжнародна технічна інформація у морській діяльності; технологія суднобудування, організація та управління виробництвом; техніка і технологія освоєння  океану. Відповідно до потреб суднобудівної галузі у Херсонському регіоні на кафедрі суднобудування та судноремонту суден проводиться підготовка інженерів кораблебудівників за спеціалізацією "Технологія суднобудування, організація та управління виробництвом". Враховуючі, що в останні роки суднобудівні підприємства регіону активно займаються побудовою повнокомплектних суден, корпусів суден та судноремонтом, докобудуванням, вибрана спеціалізація найбільш відповідає цієї діяльності та включає в себе максимальну кількість профілюючих дисциплін за даним напрямком робіт. Потреба у спеціалістах такого профілю зростає з кожним роком. Про це свідчать дані про працевлаштування випускників за останні роки не тільки на суднобудівних підприємствах Херсона і Миколаєва, а й інших регіонів. Випускники кафедри працюютьна суднобудівних заводах Південної Кореї, Китаю, Сінгапуру, Об'єднаних Арабських Еміратів, Норвегії як представники Замовника суден, сюрвейєрами – інспекторами іноземного класифікаційного суспільства (Німецького Ллойда, Англійського Ллойда, Норвезького Верітас) з технічного нагляду за будівництвом і ремонтом суден.

У різні роки отримали дипломи інженерів зі спеціальності «Кораблі та океанотехніка»: Федін В.В. – виконавчий директор Smart Maritime Group, президент ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»»; Гайдук О.В. – начальник цеху № 2 ПАТ «ХСЗ»; Коленкевич О.В. – начальник ВТК ПАТ «ХСЗ».

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно удосконалюють навчальний процес, активно поєднують його з науковою роботою, залучають обдаровану студентську молодь до науково-дослідної роботи, що сприяє підвищенню її інтересу до майбутньої професійної діяльності. Випускники та науковці кафедри суднобудування  вносять свій вклад у розвиток суднобудівної галузі. Більшість інноваційних розробок кафедри втілені у виробництво.

Науково-педагогічні працівники кафедри, що забезпечують викладання основних дисциплін з цих спеціальностей, задіяні у виконанні держбюджетних і госпдоговірних НДР. Вони беруть участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах, форумах і виставках, є лауреатами державних премій і нагород за науковий внесок у розвиток вітчизняної науки і промисловості.

За останні кілька років опубліковано:1 монографія, 13 навчальних посібників для вищої школи (у тому числі 4 з грифом МОН України), понад 100 публікацій у наукових виданнях, в т.ч. 8 - у зарубіжних.

Отримані результати НДР науково-педагогічними працівниками і співробітниками кафедр, які забезпечують навчальний процес за кораблебудівними спеціальностями, дозволили розширити напрями наукових досліджень та вийти на новий рівень всеукраїнської та міжнародної науково-навчальної співпраці. Так, науковцями Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, фахівцями Херсонського державного заводу "Паллада" та інженерами-конструкторами ЦКБ "Ізумруд" створено нове покоління сучасних композитних плавучих доків великої підйомної сили вітчизняної конструкції, конкурентоздатних на світовому суднобудівельному ринку. За створення, освоєння виробництва і широке впровадження цих доків групі вчених, конструкторів і фахівців присуджена Державна премія України в області науки і техніки 2007 року. Видана монографія "Проектирование, технология и организация строительства композитных плавучих доков" (д.т.н., професор Рашковський О.С., д.т.н., професор Щедролосєв О.В., к.т.н. Слуцький М.Г., старший викладач Узлов О.М.).

Вимоги часу потребують покращувати якість вищої освіти відповідно до Болонського процесу, оновлювати матеріальну базу, впроваджувати нові технології навчання. Колектив кафедри суднобудування  готовий до втілення інновацій у вищу кораблебудівну освіту, з честю й гордістю буде зберігати й примножувати славні традиції нашої Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова і її альма-матер.

 

Організаційна структура інституту